Συντήρηση

  • Για όλους τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες η συντήρηση είναι υποχρεωτική από τον νόμο.
  • Η συντήρηση περιλαμβάνει τον κατά τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχο των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφάλειας, καθώς και των υπόλοιπων εξαρτημάτων του ανελκυστήρα, για εξακρίβωση και εκτίμηση ανασφαλούς λειτουργίας, στην οποία μπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα εξαιτίας μιας φθοράς, βλάβης ή και απορύθμισης των μηχανικών ή/και ηλεκτρικών διατάξεων ασφαλείας και των λοιπών εξαρτημάτων αυτού. Περιλαμβάνει ακόμη τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας με εξάλειψη των βλαβών και των απορυθμίσεων, καθώς επίσης των καθαρισμό και τη λίπανση, όπου χρειάζεται, όλων των εξαρτημάτων σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις των κατασκευαστών των εξαρτημάτων και των διατάξεων ασφαλείας.
  • Αναλαμβάνουμε την συντήρηση ανελκυστήρων ακόμη και αν δεν έχουν τοποθετηθεί από εμάς. Η συντήρηση των ανελκυστήρων πραγματοποιείται στα τακτικά νόμιμα χρονικά διαστήματα για αποφυγή τυχών δυσλειτουργίας του ανελκυστήρα και γίνεται από εξειδικευμένο συνεργείο με τις απαιτούμενες άδειες, συνεχείς ενημερώσεις στην εξέλιξη της τεχνολογίας με σεμινάρια και πολυετή πείρα στην συντήρηση και στις βλάβες.